Üdvözöljük Szentgál község honlapján!

Szentgál a Dunántúlon, Veszprém megyében található. A 8-as számú fő közlekedési úton haladva Veszprémtõl Nyugatra tűnik fel Szentgál táblája. Innen még 3 km-t kell haladni a bekötőúton, hogy a községbe érjünk...

Szentgál története

Egyházak

2012. Óesztendő – 2013. Újesztendő

      Ahogy eddig is mindig volt ilyenkor, ma sem maradhat el ajkunkról a dicséret-ének kijelentése: „Ismét egyik esztendeje, / Istentől kimért  ideje / Telék el a múlandóságnak; / Az égitestek órája / Lefolyván lett új példája / A közös változandóságnak; / Elmúlt vége, mint kezdete, / Már van csak emlékezete.” (280. dicséret 1.)
      Amint az elébb elhangzott igehirdetésemben is igyekeztem megfogalmazni: számomra kegyelem az, hogy itt lehetek s  még mindig hirdethetem Isten kegyelmének jó hírét.
      A mögöttünk hagyott 2012-es kegyelmi esztendőben Gyülekezetünkre a csendes, kegyelemteljes, új feladatokra felkésztítő állapot volt jellemző. Nem történtek nagy dolgok, a Gyülekezet határain túlra mutató események (mint ahogy az elmúlt 15 esztendőben volt sok ilyen látványos nagy dolog). Viszont szépen, belső lelki világunk jobbik énjére hallgatva, imádságos lélekkel elkezdtük az év derekán a felkészülést a templom belső festésének nagy munkájára. Kevesen vannak, akik haloványan emlékeznek rá, hogy harminc vagy negyven esztendeje nem volt kifestve a templomunk. Most – a Presbitérium felhívására – megmozdult a Gyülekezet s az esztendő második felében több mint másfél millió forint céladomány gyűlt össze Isten dicsőségére. Így megrendelhettük a munkálatokat 2013. nyarára. Ebben az értelemben volt tehát a 2012-es esztendő a felkészülés éve.
      A Gyülekezet 2012. évi működésének megítélését illetően tárgyilagosaknak kell lennünk!  Kálvin János egyháztana szerint – ezt a konfirmandus gyermekek is megtanulják - a református egyháznak, ha az ténylegesen valódi egyház, négy ismertető jegye van: 1. Az Ige hirdetése; 2. a sákramentumok kiszolgáltatása; 3. az egyházfegyelem gyakorlása, 4. a szeretetszolgálat (a diakónia) gyakorlása.

      Az első két feltételnek talán még csak-csak megfeleltünk. Hirdettetett az Ige – hogy hogyan, milyen minőségben, arról elenyészőek a visszajelzéseink. Kiszolgáltattuk a keresztség és az úrvacsora sákramentumát mindenkinek, senkit sem küldtünk el szeretetlenül. Viszont hogy az egyházfegyelem gyakorlása terén minden rendben történt-e, ezt csak az Igaz Bíró Krisztus ítélheti meg igazán. Ki-ki tudja, mire gondolok. Emberi szóval ilyen ünnepi pillanatokban nem volna illendő kritikákat is megfogalmazni. Ami a szeretetszolgálat, a diakónia gyakorlását illeti, e tekintetben vannak hálára indító eredményeink és kétségkívül vannak múlasztásaink is.
      Ellentmondásos tehát az a kép, amely kirajzolódik előttünk a Szentgáli Egyházközség 2012. évi működését illetően.
      Lássuk ezek után most már a Gyülekezet elmúlt évi statisztikai adatait:
       Megkereszteltünk 7 fiúgyermeket, 5 leánygyermeket, és 1 felnőtt nő testvérünket; összesen tehát 13 keresztelő volt. (2011-ben 18 keresztelő volt. Megjegyzem, hogy a 13 megkeresztelt közül feltételezhetően  mindössze 5-en fognak életvitelszerűen Szentgálon élni!) Házasságkötés megáldásának szolgálatára 2 alkalommal került sor; 1 tiszta református és 1 vegyes vallású házaspárnak volt templomi esküvője (utóbbi ökumenikus szertartással). (2011-ben 5 templomi esküvő volt.) Konfirmációi fogadalmat   tett  4  fiú-  és  5  leánygyermek,  továbbá 1 felnőtt nő testvérünk, összesen tehát 10-en. (2011-ben 13-an konfirmáltak.) A vígasztalás evangéliumát 6 nő- és 8 férfi testvérünk felett hirdettük, összesen tehát 14 temetés volt. (2011-ben 19 temetés volt.)
      Ezek a számok csak statisztikai adatok, minden esetre azonban elgondolkodtatóak. Reménykedjünk Isten megtartó kegyelmében!  
Személyes szolgálatomat illetően Isten iránti hálaadással jelentem: az 52 vasárnapból 49 vasárnapon – és természetesen minden egyes ünnepnapon is - itt voltam a Gyülekezet istentiszteletén. Két vasárnap hivatalos elfoglaltság, egyszer pedig betegség szólított el a Gyülekezet istentiszteletéről. A szolgálati naplómban dokumentálva van: a 2012. esztendőben összesen 225 különféle lelkészi szolgálatot végeztem. (Ha ezt a számot elosztjuk 52-vel, merthogy 52 hét van egy évben, az derül ki: az év során hetente átlagosan 4,3 szolgálatot végeztem.) Ez a szám kinek-kinek annyi, amennyi.
      Megköszönöm az istentiszteleti alkalmakat hűséggel látogató Testvérek szorgalmát. Megköszönöm, hogy Ők tudják: közösség nélkül nincsen egyház, nincsen Krisztus-követés! Köszönöm a Gyülekezetért és itt-ott értem is mondott imádságokat. Köszönöm a Gyülekezet mindazon Tisztségviselőinek szolgálatát – és csak azokét! – Akik a tisztségükkel járó feladatok ellátásának hőfokával Isten dicsőségét munkálták.
      Ha az elmúlt esztendőben akaratomon kívül bárkit megbántottam, alázatosan kérem, bocsásson meg.
      Ilyen  lelkülettel  kívánok  minden  Kedves  Testvéremnek
kegyelemteljes, áldott, békés új esztendőt. Kérem Istent, hogy az  újesztendei  úrvacsorai  közösségben  bűneinkre bocsánatot
nyerve, Isten szent nevének segítségül hívásával indulhassunk el együtt a 2013. esztendő ismeretlen útjai felé.

Szentgál, 2012. december 31.

Nagy Lajos szentgáli lelkipásztor