Üdvözöljük Szentgál község honlapján!

Szentgál a Dunántúlon, Veszprém megyében található. A 8-as számú fő közlekedési úton haladva Veszprémtõl Nyugatra tűnik fel Szentgál táblája. Innen még 3 km-t kell haladni a bekötőúton, hogy a községbe érjünk...

Szentgál története

Intézményvezető beosztás ellátása pályázat

Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testülete

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

 

Fenyves Óvoda 

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig (2018. augusztus 16. - 2023. augusztus 15.) szól.

 

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8444 Szentgál, Óvoda utca 9.

Veszprém megye, 8444 Szentgál, Fő utca 48.

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.), a nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra. Az intézményvezető (óvodavezető) feladata az intézmény irányítása, szakszerű és törvényes működésének megszervezése, a pénzeszközökkel való ésszerű, célszerű és takarékos gazdálkodás, az óvodáskorú gyermekek oktatásának, nevelésének megszervezése. Az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása. Az intézményvezetői megbízás magába foglalja az óvodavezetői intézményirányítási feladatok teljeskörű ellátását.

Illetmény és juttatások:

 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokraa "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. melléklete és a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, óvodapedagógus,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség
 • pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség (közoktatásvezetői szakvizsga)
 • nevelési -oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg ilyen alkalmazás
 • pedagógus munkakörben szerzett - legalább 5 éves szakmai tapasztalat, vagy heti 10 tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat.

Előnyt jelentő kompetenciák:

•         Jó szintű szervező, kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok közjegyző által hitelesített másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és hogy nem áll a foglalkozás gyakorlásának eltiltás hatálya alatt
 • szakmai gyakorlatról hiteles igazolás
 • az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési program, szakmai helyzetelemezésre épülő fejlesztési elképzelésekkel
 • nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalásáról
 • nyilatkozat, hogy hozzájárul a jogszabályokban meghatározott véleményezők részére pályázata tartalmának megismeréséhez, személyes adatainak pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatát a képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja.

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. augusztus 16. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 3.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Istvánfalvi Sándor Károly polgármester nyújt, a 88/506-581 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testülete címére történő megküldésével (8444 Szentgál, Fő utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 120-6/2018. , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.
 • Személyesen: Istvánfalvi Sándor Károly, Veszprém megye, 8444 Szentgál, Fő utca 11. .

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 189. §-191.§-ában és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazotti törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 23. §-ában meghatározott szervezetek véleményezik. A véleményezéseket követően Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testülete hallgatja meg és dönt.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 31.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Oktatási és Kulturális Közlöny - 2018. március 12.

•         Szentgál község Önkormányzata honlapja és hirdetőtáblája - 2018. március 1.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szentgal.hu honlapon szerezhet.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 2.

Partnerségi egyeztetés településkép védelméről

Elkészült a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet tervezete. A hirdetmény szövegét ITT olvashatják! A tervezet szövege elérhető ITT

Egyenlő Bánásmód Hatóság fogadóórái

Az egyenlő Bánásmód Hatóság 2018. február és 2018. március havi  fogadóórái ITT  és ITT olvashatók.

 

Falugazdász fogadóórái

Falugazdász fogadóórái 2018. február, március hónapokban

 

 

      Helyszín: Polgármesteri Hivatal

 

Február 13. (kedd)           09.00 - 10.00. óra
Február 27.  (kedd)          09.00 - 10.00. óra
Március 13. (kedd)          09.00 - 10.00. óra
Március 27. (kedd)          09.00 - 10.00. óra

    

          

 

Szili Zsófia falugazdász

30/990-1526