Üdvözöljük Szentgál község honlapján!

Szentgál a Dunántúlon, Veszprém megyében található. A 8-as számú fő közlekedési úton haladva Veszprémtõl Nyugatra tűnik fel Szentgál táblája. Innen még 3 km-t kell haladni a bekötőúton, hogy a községbe érjünk...

Szentgál története

Intézményvezető beosztás ellátása pályázat

Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testülete

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

 

Fenyves Óvoda 

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig (2018. augusztus 16. - 2023. augusztus 15.) szól.

 

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8444 Szentgál, Óvoda utca 9.

Veszprém megye, 8444 Szentgál, Fő utca 48.

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.), a nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra. Az intézményvezető (óvodavezető) feladata az intézmény irányítása, szakszerű és törvényes működésének megszervezése, a pénzeszközökkel való ésszerű, célszerű és takarékos gazdálkodás, az óvodáskorú gyermekek oktatásának, nevelésének megszervezése. Az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása. Az intézményvezetői megbízás magába foglalja az óvodavezetői intézményirányítási feladatok teljeskörű ellátását.

Illetmény és juttatások:

 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokraa "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. melléklete és a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, óvodapedagógus,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség
 • pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség (közoktatásvezetői szakvizsga)
 • nevelési -oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg ilyen alkalmazás
 • pedagógus munkakörben szerzett - legalább 5 éves szakmai tapasztalat, vagy heti 10 tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat.

Előnyt jelentő kompetenciák:

•         Jó szintű szervező, kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok közjegyző által hitelesített másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és hogy nem áll a foglalkozás gyakorlásának eltiltás hatálya alatt
 • szakmai gyakorlatról hiteles igazolás
 • az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési program, szakmai helyzetelemezésre épülő fejlesztési elképzelésekkel
 • nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalásáról
 • nyilatkozat, hogy hozzájárul a jogszabályokban meghatározott véleményezők részére pályázata tartalmának megismeréséhez, személyes adatainak pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatát a képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja.

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. augusztus 16. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 3.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Istvánfalvi Sándor Károly polgármester nyújt, a 88/506-581 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testülete címére történő megküldésével (8444 Szentgál, Fő utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 120-6/2018. , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.
 • Személyesen: Istvánfalvi Sándor Károly, Veszprém megye, 8444 Szentgál, Fő utca 11. .

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 189. §-191.§-ában és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazotti törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 23. §-ában meghatározott szervezetek véleményezik. A véleményezéseket követően Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testülete hallgatja meg és dönt.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 31.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Oktatási és Kulturális Közlöny - 2018. március 12.

•         Szentgál község Önkormányzata honlapja és hirdetőtáblája - 2018. március 1.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szentgal.hu honlapon szerezhet.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 2.